Polityka Prywatności

1. WSTĘP

Z uwagi, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Stowarzyszenie POTRAFISZ CZĘSTOCHOWO celem wzmocnienia ochrony Twoich danych osobowych dostosowuje Politykę Prywatności do obowiązujących wymogów unijnych.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie POTRAFISZ CZĘSTOCHOWO
  w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 8, lokal 23, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000729221, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
  w Częstochowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „STOWARZYSZENIE”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi współpracujemy.

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z zakresem działalności STOWARZYSZENIA, by móc realizować Nasze cele statutowe przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem we wskazanych poniżej celach:
 2. informowania o działalności STOWARZYSZENIA, w tym przekazywania informacji
  w formie newslettera,
 3. realizacji przez STOWARZYSZENIE czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 4. realizacji statutowych celów STOWARZYSZENIA w szczególności zadań edukacyjnych,
 5. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez STOWARZYSZENIE,
 6. księgowych, archiwalnym i dowodowym, w przypadku przekazania darowizny na rzecz STOWARZYSZENIA.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 8. 6 ust. 1 lit. a) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a,
 9. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. b,
 10. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. c,
 11. 6 ust. 1 lit. a) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. d,
 12. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. e.

4. PRAWO WYCOFANIA ZGODY
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć, w tym celu wystarczy wysłać e-maila bezpośrednio do STOWARZYSZENIA na adres kontakt@portafiszczestochowo.pl

5. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Informujemy, że w związku z działalnością statutową STOWARZYSZENIA Twoje dane osobowe nie będą prze Nas przekazywane do państw trzecich.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczone cele wskazane w § 3 Polityki Prywatności, zaś w zakresie § 3 ust. 1 lit. a i lit. d do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.

8. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Informujemy, że posiadasz prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. sprostowania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. przenoszenia danych osobowych.
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Wskazujemy, że w poszczególnych sytuacjach, po wnikliwej analizie STOWRZYSZENIE może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.
 10. W zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 11. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne
  w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 12. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. STOWARZYSZENIE ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym organom ścigania. STOWARZYSZENIE nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. COOKIES

 1. STOWARZYSZENIE na stronie internetowej Potrafiszczestochowo.pl, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym Twoim urządzeniu. Cookies mogą być one odczytywane przez nasze systemy informatyczne.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Pliki cookies pozwalają STOWARZYSZENIU na dostosowanie i optymalizację Naszej strony internetowej, tworzenia statystyk odsłon strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Pliki cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.
 4. Zapewne Twoja przeglądarka internetowa dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu. Jednakże, w każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 5. Zablokowanie przez Ciebie możliwości gromadzenia plików cookies na Twoim urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej STOWARZYSZENIA.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12.06.2018 r.

Masz Pytanie ?

Napisz do Nas

1 + 3 = ?