Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju miasta Częstochowy oraz regionu częstochowskiego i jego mieszkańców a w szczególności:

W zakresie działalności politycznej:

 • a) Działanie na rzecz poprawy funkcjonowania administracji publicznej oraz transparentności i jawności życia publicznego
 • b) Działanie na rzecz polskiej racji stanu, bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego.
 • c) Popularyzowanie idei dobra wspólnego i zasady pomocniczości

W zakresie działalności społecznej

 • d) Działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia społecznego i politycznego
 • e) Działanie na rzecz poszerzania sfery wolności jako fundamentu ładu społecznego
 • f) Przeciwdziałanie depopulacji regionu częstochowskiego
 • g) Budowanie więzi międzypokoleniowych i działanie na rzecz tradycyjnej rodziny jako najlepszego środowiska do wychowywania kolejnych pokoleń
 • h) Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 • i) Wspieranie rozwoju organizacji trzeciego sektora

W zakresie gospodarki

 • j) Stwarzanie warunków do rozwoju i działania małych i średnich przedsiębiorstw
 • k) Wspieranie polskiej przedsiębiorczości, innowacyjności i wynalazczości
 • l) działania na rzecz ochrony praw własności
 • m) działania na rzecz redukcji podatków i innych obciążeń publiczno – prawnych

W zakresie nauki i oświaty

 • n) Działanie na rzecz rozwoju nauki i oświaty
 • o) Wspieranie współpracy między ośrodkami akademickimi a przedsiębiorstwami
 • p) Działania na rzecz młodzieży w zakresie edukacji, wychowania, promocji osiągnięć
 • q) Działanie na rzecz rozwoju rynku pracy dla młodego pokolenia

W zakresie kultury:

 • r) Kultywowanie postaw patriotycznych zarówno w skali regionu jak i Polski
 • s) Kultywowanie tradycji narodowych i konserwatywnych oraz pielęgnowanie tradycji regionalnej
 • t) Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej

Masz Pytanie ?

Napisz do Nas

3 + 1 = ?